Đông Sơn drums

Đông Sơn drums (also called Heger Type I drums) are bronze drums fabricated by the  Đông Sơn culture in the Red River Data of northern Vietnam. The drums were produced from about 600 BCE or earlier until the third century CE and are one of the culture’s finest examples of Metalworking. The drums, cast in bronze using the…Read more »

About me

Hi, tôi là Thành, tốt nghiệp master tại Frankfurt University of Applied Science (Sep 2017). Tôi lập ra blog về Autonomous Navigation này với mục đích đóng góp một chút sức lực vào cộng đồng xe tự  lái Việt Nam cũng như giúp mọi người tiếp cận lĩnh vực này một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất…Read more »