Sơ lược về Robot Operating System(ROS)

Robot operating system  là một hệ thống phần mềm chuyên dụng để lập trình và điều khiển robot, bao gồm các công cụ để lập trình, hiển thị, tương tác trực tiếp với phần cứng, và kết nối cộng đồng robot trên toàn thế giới. Nói chung là nếu bạn muốn lập trình và điều khiển một con robot, sử…Read more »

RoboCup Standard Platform League: Goal Detection

Abstract—This paper presents a new fast and robust goal detection system for the Nao humanoid player at the RoboCup standard platform league. The proposed methodology is done totally based on Artificial Vision, without additional sensors. First, the goals are detected by means of color based segmentation and geometrical image processing methods from the 2D images provided by the front camera mounted…Read more »